Medeleven niet zo’n drijfveer voor gelovige

Wanneer atheïsten iemand helpen dan doen ze dat vaak uit medeleven. Voor strenggelovigen is medeleven niet zo’n drijfveer, zo blijkt.

Dat hebben wetenschappers van de universiteit van Californië ontdekt. Ze baseren hun conclusie op drie studies. In de studies werd gezocht naar redenen om anderen te helpen en de onderzoekers waren vooral geinteresseerd in medeleven. Medeleven werd in de studie gedefinieerd als een emotie die mensen voelen wanneer ze anderen zien lijden en zich door die emotie gemotiveerd voelen om de ander te helpen. Die hulp heeft vaak wel een prijs: mensen moeten er geld of tijd voor vrijmaken.

Experiment 1
In de eerste studie bestudeerden de onderzoekers de resultaten van een onderzoek onder 1300 Amerikanen. De mensen moesten reageren op zinnen als ‘Wanneer ik zie dat er van iemand misbruik wordt gemaakt, dan heb ik het gevoel dat ik diegene moet beschermen’. Mensen die op stellingen zoals deze vaker instemmend reageerden, bleken anderen ook veel vaker te helpen. Zo stonden ze bijvoorbeeld vaker op in een overvolle bus om hun plekje af te staan. Ook werd er gekeken naar de drijfveren van mensen: waarom hielpen ze anderen? Mensen die anderen hielpen uit medeleven, bleken opvallend vaak ongelovig of minder gelovig te zijn.

WIST U DAT…
…de dood atheisten ontvankelijker maakt voor religie?

Filmpje
Een tweede experiment onderschrijft die resultaten. De onderzoekers lieten 101 Amerikanen een filmpje over kinderen die in armoede leven, zien. De helft kreeg een neutraal filmpje te zien, de andere helft een filmpje dat op de emotie speelde. Daarna kregen de proefpersonen tien dollar en de opdracht om geld aan een vreemde te geven. Ze mochten zelf bepalen hoeveel ze van die 10 dollar wilden weggeven. De mensen die het minst religieus waren, bleken het sterkst beïnvloed te worden door het emotionele filmpje. Zij gaven na het zien van dat filmpje het meeste geld weg. “Het filmpje had een groot effect op hun gulheid,” stelt onderzoeker Robb Willer. “Maar het veranderde de gulheid van de religieuzere proefpersonen niet.”

Spel
In een derde experiment werd eerst vastgesteld hoe meelevend 200 proefpersonen waren. Daarna speelden de proefpersonen een spel waarin ze geld konden delen met anderen. In een van de spelronden kregen de proefpersonen te horen dat een ander een deel van zijn geld aan hen had geschonken en dat ze de ander mochten belonen door een deel van dat geld (dat inmiddels in waarde was gestegen) terug te geven. De mensen die minder religieus waren, maar sterker met anderen meeleefden, bleken sterker geneigd om wat geld aan de ander terug te geven.

“We hebben ontdekt dat voor minder religieuze mensen de emotionele verbinding met een ander van cruciaal belang is wanneer het gaat om de vraag of hij de ander wil helpen of niet. De gelovigen lijken hun gulheid minder te baseren op emotie, maar meer op andere factoren, zoals doctrine, de gemeenschappelijke identiteit of zorgen om hun reputatie.”

Bronmateriaal:

"Highly religious people are less motivated by compassion than are non-believers" - Berkeley.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Vassilena Valchanova (cc via Flickr.com).
 • XXX

  Volgens mij is de voornaamste reden waarom mensen gelovig zijn dat ze bang voor de dood zijn. Eigenlijk zijn het gewoon mietjes die de werkelijkheid niet aankunnen. 

  • Parabellum

   Waar, hoewel ik vind dat je het nogal vijandig stelt. Ik zal nooit in een God geloven, maar sommige mensen hebben blijkbaar de onweerstaanbare neiging om verschijnselen op niet-rationele wijze te verklaren. Wat zal het ook; ik acht de kans toch groot dat het atheïsme, ondersteund door de wetenschap, op de lange termijn ‘zegeviert’.

   Ontopic: Dit verbaast mij eerlijk gezegd niet. Atheïsten zijn maar al te vaak humanistisch ingesteld en kunnen onmenselijkheden minder goed verteren. Bij mij knapt er persoonlijk ook wat als ik op het internet weer een dood kind zie wat wordt weggedragen in een conflictgebied. De religieuze kan hier onverschillig onder blijven door te stellen dat de dood van het kind een straf van God is. 

   • Werebitch

     Ja, dat of de eeuwige dooddoener “Gods wegen zijn ondoorgrondelijk”.
    Wat die vrijgevigheid (of gebrek daaraan) betreft: misschien vertrouwen gelovigen erop dat God uiteindelijk zorgt dat alles goed komt. M.a.w. “niet mijn verantwoordelijkheid”.

    • APB

     Ik denk dat mensen die geloven egoistischer zijn, ze geloven om dat ze bang zijn en zijn voornamelijk met zichzelf bezig, ze houden ook vaak geen rekening met hun omgeving, alleen wanneer het hun uitkomt. Helaas onstaan ook veel oorlogen door religie.

 • Indigo

  Weinig medeleven voor gelovigen hier anders.. De voornaamste reden dat de meeste mensen anders denken dan deze gelovigen over zaken wat medeleven betreft, is omdat deze mensen voornamelijk met zelfverheerlijking bezig zijn en concluderen dat het leven dat je nu leeft dat dat “het is”. Een gelovige ziet dat toch wel wat anders en als je denkt dat iemand gelovig is alleen doordat ze bang zijn, sla je al helemaal de plank mis. Blijkt wel weer eens dat er vaak conclusies worden getrokken door ontwetenheid. Misschien moeten die personen zich eens wat meer in iemand anders proberen te verplaatsen. Aangezien atheïsten beter omgaan met medeleven moet dat geen probleem zijn dunkt mij.

  • Parabellum

   Terwijl jij atheïsten hier beschuldigt van ‘onwetendheid’ (graag even deze stevige uitspraak beargumenteren), schroom jij er niet voor de indruk te wekken dat de gemiddelde atheïst maar een egoïst is welke zich moeilijk in anderen kan verplaatsen.

   Maar voel je vrij om de stelling dat geloof ook voorkomt uit angst, foutief is, nader uiteen te zetten. Of staat God argumenten niet toe in deze situatie?

   • Indigo

    Ik bedoel daar mee te zeggen dat er conclusies worden getrokken over mensen die gelovig zijn. Zonder dat men de bijbel ook maar gelezen heeft en dus ook zonder dat er onderzoek wordt gedaan naar wat die mensen hun drijfveer is. Dus ja onwetendheid! En das geen beschuldiging, dat is een constatering die ik alleen even ter spraken wou leggen.

    En ik zou me maar niet te druk maken over een indruk die gewekt wordt over dat ahteïsten egoïstisch zouden zijn. Want dat wordt hier anders gewoon glashard gezegd over mensen die geloven. Dat is je eigen interpetatie, je moet mij geen woorden in de mond leggen die ik niet ter spraken heb genomen.

    Er zullen ongetwijfelt ook mensen zijn die inderdaad geloof kiezen omdat ze bang zijn. Maar om dit als hoofdargument op te geven is niet juist. Gods woord en boodschap is één van liefde.
    Waarvan ‘heb uw naasten lief’ één van de bekenste is. En ja ik ben er van op de hoogte dat er in de geschiedenis heel wat gemoord is in de naam van god. Maar dat doen de religies, niet de gelovigen in het algemeen!

    En voor de rest probeer ik hier een perspectief te schetsen over hoe een gelovige met medeleven zou omgaan in contrast met iemand die niet geloofd. Puur om ook eens de andere kant te benaderen, niet om mensen te gaan beledigen. Wat sommigen hier dus wel doen, dus ja dan vind ik het meer dan normaal om ook in de verdediging te springen of niet soms?  

    • Parabellum

     Natuurlijk zijn enkele dingen die je zegt puur op waarheid gebaseerd. Die opmerkingen gun ik je omdat ze ook gewoon correct zijn.

     Wel stoor ik mij aan jouw stelling dat ‘Gods woord en boodschap (er) een van liefde (is)’. Geloof is en blijft mensenwerk, wat jij ook enigszins erkent in je opmerking dat er in de geschiedenis heel wat gemoord is in de naam van God. Ik zal religie altijd in bepaalde mate ‘minder’  vinden als de wetenschap, daar je als religieuze bij lange na niet altijd verantwoording hoeft af te leggen aan je medemens. Men kan dit namelijk ook bij God doen.

     Dat vind ik uitermate gevaarlijk, aangezien het een precedent schept voor ‘brede interpretatie’ van religieuze geschriften. De ellende zit in het systeem. Een atheïst is per definitie verantwoording verschuldigd aan zijn medemens, en dat is een groot verschil. Een vaststelling waar ook jij niet omheen kan.

     Verder heeft religie de neiging om te domineren, waarvan onder de atheïsten enkel de ‘militante’ atheïsten zoals Richard Dawkins dit graag doen. Ik beschouw mijzelf niet als een militante atheïst en zal met gelovigen altijd een discussie aangaan als zij dit willen. Mijn streven is echter niét om ze met kracht te overtuigen, aangezien ik dan mogelijk het tegenovergestelde bereik van wat ik beoog. Laat religieuzen zelf maar de waarheid uitzoeken, en anders hun kinderen.

 • Indigo

  En daar ben ik het volledig met je eens. Ik probeer dan ook ‘Geloof’ en Religie van elkaar gescheiden te houden.

  De boodschap van god is vanuit mijn levensbeschouwing geen mensenwerk, dit omdat god zich heeft geopenbaard aan de wereld door middel van Jezus. En ja dat is dan dus de hele kwestie van geloof ik daar in of niet. En dat moet ieder voor zichzelf bepalen.

  Religie daar in tegen is wel degelijk mensenwerk en ben ik persoonlijk ook geen voorstander van.

  • Parabellum

   Uit interesse: waar trek jij de grens tussen religie en geloof?

   • Indigo

    Nou je hebt je geloofstromingen zoals bijv. Christendom, daarbinnen heb je je verschillende religies. Rooms Katholiek bijv. Die religies hebben een bepaalde standaard gesteld waar ieder zich binnen die gemeenschap aan dient te houden. Ook met betrekking op waar je in moet geloven.

    Daarnaast heb je gelovigen. 
    Die gewoon de geschriften lezen die zijn geopenbaard en vanuit daar tot hun overtuiging komen.

    Wat veel mensen vergeten is dat die boeken die bijv. in de bijbel zitten, al bestonden voordat de Religies tot stand kwamen.

    • Parabellum

     Met andere woorden: jij moet niets hebben van ‘reliprudentie’ . De interpretatie van de Bijbel door de RK-Kerk, moet de RK-kerk maar voor zichzelf houden?

 • Indigo

   Ja. maar dat geldt voor de meeste religies.  Jezus joeg niet niks voor niks iedereen de tempel uit.

  “En gegaan zijnde in den tempel, begon Hij uit te drijven degenen, die daarin verkochten en kochten, Zeggende tot hen: Er is geschreven: Mijn huis is een huis des gebeds; maar gij hebt dat tot een kuil der moordenaren gemaakt.”

 • ijstaartindeoven

  Voor wie gelooft is niets onmogelijk zegt Jezus. Waarom zijn die gelovigen dan niet in het ziekenhuis op de kinderafdeling, waar doodzieke kinderen liggen met kanker om hen te genezen?

  • Indigo

   Als ik door god mensen beter kon maken deed ik het. Maar ik denk dat twijfel en enige ongeloof deze gelovige mensen in de weg zit.

   Volgens de bijbel dien je eerst de heilige geest te ontvangen en zonder enig twijfel en vertrouwen op god, zijn werk te doen. Er zijn mensen die beweren het wel te kunnen. Maar ik heb het persoonlijk nog niet mogen aanschouwen.

   Een gelovige zal voor zon kind bidden en vragen om genezing. En anders of het de weg naar god mag vinden. En dat is ook medeleven. Want een gelovige zal een ziek kind niets minder dan het beste toewensen. Meer kun je niet doen als het niet in je macht is.

   • Parabellum

    Ik hoop dat je daarmee bedoeld dat een gelovige zal bidden nádat hij zijn ernstig zieke kind naar het ziekenhuis heeft gebracht. Het ontzeggen van adequate zorg vind ik namelijk grenzen aan het aanbrengen van zwaar lichamelijk letsel (met de dood als gevolg).

    Ik ken nog zo’n leuk verhaal van een Jehova gezin wat hier vroeger (of nog steeds) in de buurt woonde. Vader had twee zoons en één ervan kreeg een ernstig auto-ongeluk. De jongen kwam op de operatietafel en verloor veel bloed. Zijn vader heeft er vervolgens persoonlijk op toe gezien dat zijn eigen zoon (!) géén bloed kreeg, omdat het tegen het geloof in ging. Dat besliste hij ter plekke voor zijn zoon. Als gevolg stierf zijn zoon in het ziekenhuis, om niets.

    • Indigo

     Ja natuurlijk nadat het kind in het ziekenhuis is gebracht. Jehova is ook weer een mooi voorbeeld van een Religie standaard! Daarom vind ik het zo belangrijk dat geloof en religie appart bekeken worden.

 • R Denbrinker

  Geloof is de wortel van al het kwaad.

  • Parabellum

   Dat is nogal kort door de bocht.

 • Florent Huyghe

  als god niet bestaat,dan staan wij er alleen voor in het universum

  • Parabellum

   Moet dat ‘alleen’ zijn dan erg zijn? Volgens mij hebben wij nog 7 miljard soortgenoten rondlopen, dus van ‘alleen’ kan men amper spreken.

   En hoe zit het met mogelijk intelligent leven? Dat is volgens jou uitgesloten, wanneer God niet bestaat?

   • Florent Huyghe

    Parabellum, met alleen zijn bedoel ik natuurlijk iedereen hier op aarde.intelligent leven? wat bedoel je er mee?

    • Parabellum

     Intelligent leven elders. Leven vergelijkbaar met het menselijk niveau of nog vele malen intelligenter. ET. Aliens. Dat soort intelligent leven.

    • Florent Huyghe

     Parabellum,een vraagje: wat heeft relegie of geloof met intelligent leven te maken? over dat buitenaards leven ken je mijn visie,maar ik denk dat je mij hierop uit mijn tent wil lokken,maar ik denk dat het voor een andere keer is.

    • Parabellum

     “als god niet bestaat,dan staan wij er alleen voor in het universum”- Florent Huyghe

     Ik merk enkel op dat jouw opmerking véél en véél te stelling is. Vandaar de sprong naar intelligent leven.

 • Parabellum

  stellig*

  • Florent Huyghe

   Parabellum, het is toch eenwoudig,als god niet bestaat,dan staan wij er alleen voor in het universum, wel wie geloofd zal hope,hij die niet geloofd kan niet hope.en wat dat intelligent leven betreft,wat denk je dat het hier achter de hoek zit? en nu ga ik slapen(werken),tot morgen meschien.

   • Parabellum

    Integendeel, we kunnen nog altijd naar elkaar kijken. Wij hebben God niet nodig om verlichting te vinden. Het gemis van God hoeft niet erg te zijn. Acceptatie van dit feit is juist een teken van moed en dat men vooruit wil kijken.

    En ik zit vol hoop. Want hoop (en zelfs ijdele hoop), is niet voorbehouden aan gelovigen/religieuzen. Ik heb hoop in de mensheid en ons kunnen om onze eigen toekomst te creëren.

    • Indigo

     Nee dat klopt wij hebben God inderdaad niet nodig om ‘verlichting’ te vinden. Het zoeken naar verlichting of ‘zelfverheerlijking’ zoals dat ook wel genoemd wordt, valt bij gelovigen onder het zogeheette Luciferisme.

     Lucifer was immers de brenger van het licht. Of Prometheus en Loki die het vuur naar de mensen brachten in een andere Mythology.

     Daarom botst het vaak tussen de wetenschap en geloof. Want zoals je zelf al stelt deze hebben ‘hoop in de mensheid om onze eigen toekomst te creeren’. Daarmee zet je je dus af van God en zullen mensen daarom moeilijker een Schepper kunnen erkennen dan wanneer iemand de bijbel als waarheid aan zou nemen..

     Iedereen heeft de vrije keuze om naar God te komen of niet.

     En ik wil hier niet mee zeggen dat je een aanhanger van de duivel bent ofzo, begrijp me niet verkeerd! Maar omwille de discussie kies je er zelf voor om de kant van God niet te verkennen.
     Net zoals ik er voor kies om dit wel te doen.

     Er is geen mens ter wereld wat gelovig geboren wordt. Ik ben ook gewoon opgevoed met evolutie en heb dit ook normaal op school gehad. Ik ben gewoon op een dag al die verhalen uit de bijbel gaan uitpluizen en ben begonnen dit boek te lezen (puur uit intresse en nieuwsgierigheid). Ja en toen kwam ik tot ondekking dat dit alles veel aannemelijker was voor mij, dan wat mij werd voorgeschotelt.

     Ik vind het leuk om eens een keer een normale discussie te kunnen voeren met iemand, zonder overal voor uit gemaakt te worden.

    • Exarch

      Indigo, als ik dat correct lees zeg je bijna letterlijk dat je de zoektocht naar kennis dus moet stilleggen als je dichter tot god wil komen (iets waar ik het persoonlijk eigenlijk volledig mee eens ben).

    • Indigo

     @Exarch:disqus , Nou ja zoektocht naar kennis stilleggen wil ik ook niet zeggen. God moedigt juist aan om vragen te stellen en opzoek te gaan naar de waarheid.  Het is niet de bedoeling dat je je maar een beetje passief op gaat stellen. Jezus heeft de weg vrij gemaakt maar jij bent toch echt zelf de gene die op zoek moet gaan.

     Ik wou alleen maar stellen dat een groot deel bezig is zichzelf boven God en de creatie te plaatsen, door de mensheid en eigenbelang voorop te stellen. Het zogenoemde Zelfverheerlijking.

     Ook wou ik duidelijk maken dat het daarom botst met de Wetenschap en dat veel mensen daarom een verkeerd of slecht beeld heeft van geloven.

     Ik ben er zelfs van overtuigd dat de wetenschap straks op een bepaald punt komt dat ze niet meer om God heen kunnen. Maar dat is mijn persoonlijke mening.
     Iedereen is bezig met zijn eigen zoektocht naar de waarheid, en ik verwacht dat we straks toch allemaal op het zelfde punt uitkomen. Maar ik zie natuurlijk liever dat mensen gelijk bij God aankloppen in plaats van een afstand te creëren, die alleen maar straks moeilijker te overbruggen wordt.

     Iedereen mag zijn mening geven vind ik. Maar religies en dan zet ik Evolutie ook onder religie, moeten niet hun geloof op gaan dwingen. De goede boodschap is voor iedereen, maar iedereen heeft een eigen wil. Discuseren over bepaalde onderwerpen is prima, want van elkaar leren en kennis vergaren is altijd een nobel streven.

 • Parabellum

  Nou, het is niet zo dat ik niet open sta voor God. Het hele punt is dat ik alleen open sta voor de ratio en werkelijk bewijs. Daar God dit niet kan leveren, en ik meer dan genoeg redenen heb waaruit ik indirect kan afleiden dat God niet bestaat, kán ik gewoon niet de spirituele kant op gaan. Ik probeer jouw kant te verkennen, maar ik kan mij er gewoon niet in vinden. Dat is niet over één nacht ijs gegaan maar het is een proces van vele jaren. 

  En dat drukt mij toch wel in een aparte hoek, want normaal sta ik wél open voor nieuwe informatie. Gevoel speelt echter een uiterst ondergeschikte rol in deze; God is – zoals al vaker bekend is – bijna niet te toetsen aan de systemen van de wetenschap. Dit maakt deze discussie altijd een persoonlijke. Deze discussie is persoonlijk in de zin dat ik voor de ratio kies, daar dit systeem daadwerkelijk wil verklaren. Alles wat daarna gebeurt is echter niet-emotioneel. 

  Ik kan niet stellen dat een banaan blauw is, terwijl ik in redelijkheid kan zeggen dat deze geel is. Dat is helaas hoe redeneer. Overigens ben ik tevreden (!) over deze discussie, en zeker over het verschil tussen religieuzen en gelovigen wat jij hier uiteen hebt gezet. Het is een benadering welke ik in de toekomst mee zal nemen in mijn oordeel. Laat ik afsluiten met de vaststelling dat ik me enigszins ‘gezegend’ voel met deze discussie ;). Kudo’s daarvoor.

  • Indigo

   Dankjewel. ik sluit af met een stukje uit de brief die de apostel Paulus aan Rome heeft geschreven. Is wel een aanrader om die hele brief een keer te lezen.

    “Want wat een mens over God kan weten is hun bekend, omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar.” 

   -Romeinen hoofdstuk 1 alinea 19 en 20

 • Rudi

  Geloof is de wortel van al het kwaad.

  • Parabellum

   Volgens mij heb jij niet gelezen. Bovendien is je uitspraken a-wetenschappelijk en veel te simpel. Was de wereld maar zo makkelijk.

 • Panta Rhei

  Medeleven heeft alles te maken met altruisme en egoisme.
  Een gelovige lijkt vaak medelevend, maar doet dat om in de hemel te komen.
  En dat laatste is erg egoistisch! 

  • Ro

   Mee eens! Bij een ongelovige weet je tenminste zeker dat ze het niet doen om in de hemel te komen, maar met een andere bedoeling!

 • Panta Rhei

  Mededogen is het gevolg van de Eenheid van het bestaan. Alles is met elkaar verbonden op een meer intense manier dan je je kunt voorstellen. Zolang onze prille mensheid nog in dualiteit denkt, zolang zal altruïsme nog tegenover egoïsme blijven staan. Zolang we over vrede praten zal het tegenovergestelde er ook zijn. Eenheid in verscheidenheid toont zich alles wat gemanifesteerd is.
  Besef van eenheid lost alle problemen op!